Grandmaster of Demonic Cultivation Wiki
Advertisement

The audio drama (广播剧, guǎng bō jù) is adapted from the original novel by Mo Xiang Tong Xiu. Produced by Polar Penguin Studios, its Mandarin broadcast is solely on the Chinese audio streaming website MissEvans.com (猫耳FM). The studio MimiFM currently reproduces the drama in Japanese.

Synopsis

Season 1

Will the Yiling Patriarch's rebirth bring about a bloodbath, or will he renew his friendship with his former foes and join hands to solve a mystery from his past life?

Season 2

Wei Wuxian joined hands with Lan Wangji and stepped forward to overcome many difficulties. The mystery will be solved and the truth will be revealed.

Season 3

In a close encounter of past and present lives, the truth is uncertain and foggy. It's up to Wei Wuxian and Lan Wangji whether they can communicate with each other and work together to discover the truth.

Cast

Main Characters

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Wei Wuxian              Lu Zhixing
Ye Zhiqiu (child)                  
Tatsuhisa Suzuki
Lan Wangji       Wei Chao
Shan Xin (child)                  
Satoshi Hino
Madoka Hirade (child)

Gusu Lan Clan

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Lan Xichen               Wang Kai
Yan Meme (child)                 
Toshiyuki Morikawa
Lan Sizhui Qian Wenqing
Yu Shuhan (child)
Yuusuke Kobayashi
Lan Jingyi Cao Xupeng Hiro Shimono
Lan Qiren Song Ming Tarusuke Shingaki
Madam Lan        Yue Yeqiao

Yunmeng Jiang Clan

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Jiang Cheng Peng Yao
Zhao Xiaojiang (child)         
Hikaru Midorikawa
Jiang Yanli Qiao Shiyu Ayana Taketatsu
Jiang Fengmian       Zhang Zhen Kenyu Horiuchi
Yu Ziyuan Zhang Kai Atsuko Tanaka

Lanling Jin Clan

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Jin Guangyao           Jiang Guangtao              Akira Ishida
Jin Ling Li Lanling
Jiang Yingjun (child)            
Ayumu Murase
Jin Zixuan Liu Mingyue Hiroki Takahashi
Jin Guangshan Xiao Tan Sho Hayami
Jin Zixun Zhao Yi
Qin Su Ye Zhiqiu Sayaka Ohara
Madam Jin Liu Qianhan
Jin Chan Lin Maomao
Zhao Xiaojiang (child)
Shota Hayama

Qinghe Nie Clan

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Nie Huaisang           Qi Sijia                             Yoshitsugu Matsuoka
Nie Mingjue Feng Sheng Kenjiro Tsuda

Qishan Wen Clan

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Wen Ning                  Teng Xin                         Soichiro Hoshi
Wen Qing Shan Xin
Wen Ruohan Chen Siyu
Wen Chao Hao Xianghai Noriaki Sugiyama
Wen Zhuliu Wang Minna
Granny Wen Chang Rongshan
Uncle Four Feng Sheng

Yi City

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Xiao Xingchen          Chen Hao                        Shinnosuke Tachibana
Xue Yang Hui Long

Li Jiayi (child)

Takashi Kondo
Song Lan Wu Lei Shinichiro Miki
A-Qing Yang Neng Noriko Shitaya

Others

Cultivators from Other Clans

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Su She Wang Chenguang Mitsuhiro Ichiki
Ouyang Zizhen   Ding Dang (Season 1)
Li Qingyang (Season 2-3)
Wang Lingjiao Yan Mengmeng Shizuka Ito
Clan Leader Yao Hao Xianghai
Clan Leader Ouyang Li Lu
He Su Tong Xin

Rogue Cultivators

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Mo Xuanyu Tong Xin Kazuhisa Nakayama
Luo Qingyang           Chen Nianru                   
Wei Changze Wu Hao
Cangse Sanren Chen Nianru

Non-Cultivators

Character
Voice Actor
(Mandarin)
Voice Actor
(Japanese)
Mo Ziyuan Li Qingyang Takeshi Nishimura
A-Tong Zhang Enze Keiji Nanae
Madam Mo Chang Rongshan             Kae Oki
Mister Mo Feng Sheng Toru Ichimura
A-Ding Yan Meme Rei Natsu
A-Yan Chen Nianru Madoka Hirade
Sisi Yan Meme
Bicao Xu Jing
Meng Shi Kuo Haojun
Anxin Yang Neng
Young Master Qin    Feng Ming

Recognition

As of December 2021, the combined three seasons of the Mandarin audio drama had been listened to over 500 million times.[1][2][3]

References

  1. 魔道祖师 第一季 www.missevan.com. Retrieved 23 December 2021.
  2. 魔道祖师 第二季 www.missevan.com. Retrieved 23 December 2021.
  3. 魔道祖师 第三季 www.missevan.com. Retrieved 23 December 2021.
Advertisement